שאלה אמונית

שאלה

כבוד הרב ברצוני לשאול אותך שאלה אם אנו העם היהודי הוא העם
הנבחר בשביל מה ברא הקב"ה את שאר אומות העולם מהי
תכליתם? וכיצד עונים על שאל כזאת לגוי ששואל מהו תפקידו
בעולם?

 

 

 

תשובה

בכל תחום שברא הקב"ה בעולמנו ישנן מדרגות. מדרגות אינן הפרדה
בין המדרגות השונות אלא ידיעת המבנה האמתי של הדבר בתחומים
הפיזיים ובתחומים הרוחניים. באדם, ובאדם הגדול –העולם. כשם
שבגוף ישנם אברים שהנשמה תלויה בהם וישנם אברים שאין הנשמה
תלויה בהם כן בשאר חלקי הבריאה. כך ראוי להסתכל על המציאות
בהסתכלות מאחדת שנשמה אחת מחיה את הכל ולא בהסתכלות
מפרידה.
הכוזרי כותב שעם ישראל בין העמים הוא כמו לב באברים, אין קיום
ללב ללא יתר האברים כשם שאין קיום לאברים ללא הלב ישנם אברים
יותר מהירים וישנם שקולטים תחושות שללב אין כלל כלים לקולטם כמו
ראיה ושמיעה וריח ודיבור, וכי שאר האברים הם חסרי משמעות כיון
שהם אינם הלב? וכן לגבי עמים. אלה הן יצירות אלקיות חברתיות
(עי' תחילת המאמר למהלך האידיאות בישראל – ס' אורות
לראי"ה קוק), שהן חלק מבריאת האדם הכללית. יש בהם כוחות
מכוחות שונים שבכוח זה הם עולים על ישראל. אבל עם ישראל הוא
עם הנשמה של כל האנושות ושל כל המציאות, הוא עם הנבואה המחבר
בין רבש"ע לבריאתו הנפלאה. ונשמה זקוקה לגוף כדי להתגלות
בעולמנו. וע"כ לכל עם ישנו את מקומו ובתנאי שהוא ממלא את התפקיד
שרבש"ע הטיל עליו. וכבר כתב הרב קוק זצ"ל שלעת"ל כל העמים
יתאחדו למעין משפחה אחת (לא האו"ם וחבר הלאומים שהם "משפחה
חורגת"), ועם ישראל יהיה ממלכת כהנים של כל כלל האומות. לגבי
שאלת גוי צריך לברר מהי מדרגתו הרוחנית, וכיצד הוא מבין את
תפקידו ומה יחסו לישראל. ברור שכל עוד עם ישראל אינו מופיע
בשלמותו בעולם, רק מי שמבין שיש כאן מהלך אלוקי יבין את תפקידו
כפי שהסברתי. ואדם כזה הוא בגדר חסידי אומות העולם. אולם שאר
נכרים צריך לדבר אליהם בשפה שהם מבינים ולפי ערכיהם אם
בהסברה, ואם בהתחמקות באין ברירה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |