ברית מילה

שאלה

לכבוד הרב אריאל, רציתי לשאל שאלה בענין ברית מילה.
א) האם אדם חרש או שוטה, וכן סומא לדעת ר"י הפוטר סומא ממצוות- חייב בברית מילה או לא.
והנה אני רציתי לחדש שהם חיבים במילה, על פי חדושו של הרב נריה בתחומין יא, שבמילה יש שני דינים: 1) מעשה המצווה, 2)ברית בין ישראל לה',(ולכן מברכים שתי ברכות במילה- על שני הגדרים במצווה) והביא דוגמא מבני קטורה שחיבים במילה מדין מעשה המצווה, ולא מדין הברית.
ואם כן ברצוני לחדש שחרש ושוטה חיבים במילה -כי אמנם הם פטורים מצד מעשה המצווה, כמו כל מעשי המצוות שהם פטורים מהם, אך גם חרש ושוטה שיכים בברית שבין ישראל לה', ומדוע לפטר אותם ממילה אם הם שיכים בברית.
ברצוני לשמע את דעתו של הרב גם לגבי השאלה שהעליתי וגם לגבי הפתרון שהצעתי.
ב) לגבי עצם חדושו של הרב נריה שבמילה יש שני גדרים- רציתי לשאל: הרי יש מצווה נוספת שנקראת ברית והיא השבת, ואם כן- מדוע אנו לא אומרים לגבי שבת כמו שאנו אומרים לגבי מילה- שיש שני גדרים בשבת- מעשה המצווה וברית ? ומדוע לא מחיבים חרש לשמר שבת מדין ברית ? ומדוע לא מברכים בקדוש שתי ברכות מדין מעשה המצווה ומדין הברית ?

תשובה

א) עי' שו"ת מנחת יצחק ח"ז סי' פח, שאביו חייב במצות מילתו בברכה וכן הורה הגר"מ פינשטיין.
מחידושך עולה שאף אם הם לא נימולו בקטנותם יהיו חייבים למול עצמם כגדולים, וזה לא שמענו, שהרי סו"ס אינם בני דעת ואנם בני מצות ואי אפשר לחייבם בשום דבר. ואולי אף לפי הרב נריה זצ"ל החיוב בברית אינו מחייב במילה אלא מוסיף על החיוב במי שחייב כבר מצד מעשה המצוה.
ב) מסתבר לדעתו שמצות מילה מיוחדת בכך שבה נכנס גר לכלל ישראל ועל שמה כולנו נקראים בני ברית (גם מי שלא נימול) שבת היא מצוה חשובה אך אין הגר נכנס בה לכלל ישראל.

 

הרב יעקב אריאל |