עזרת למוהל בהתמחות

שאלה

לחברי נולד בן במז"ט. יש לו קרוב הלומד מילה ומעוניין להתמחות בה. האם הוא צריך לתת לקרובו למול (עם מוהל מנוסה בצידו) כדי לעזור לו להתמחות, או שהוא צריך לדאוג לשלום בנו ולדחות את קרובו?

תשובה

 

הכיבוד למול הוא בידי האב, כיון שלפחות לחלק מהפוסקים המוהל הוא שלוחו של האב. נתינת הרשות למול לקרובו היא בגדר גמ"ח וקירוב קרוביו. אולם לגבי התינוק עדיף שימול אותו המוהל המומחה ביותר והמל בדרך השלמה ביותר עפ"י ד"ת ככל מצוה.
מוהלים מתחילים נוהגים "להפריד" לפני המילה, וחלקם אף נעזרים במספרי מצבט (מוסקיטו) התופסים את עור הערלה והפריעה, ועי"כ הם מרבים בצערו של התינוק, וחותכים את עור המילה ועור הפריעה בבת-אחת. כמו"כ חלקם מרדימים את התינוק או את מקום המילה; דבר שחלק גדול מהפוסקים אסרוהו, מסיבות שונות. וע"כ אם המוהל המתלמד מל כדרך מוהלים מנוסים, ואינו נלחץ וממהר ועושה מלאכתו נאמנה – יש מקום לכבדו במילה, אולם אם עדיין לא השלים את לימודו עדיף שימול מוהל בקי ומנוסה, ולא תיוצרנה תקלות שלעתים קשה לתקנן. כמו"כ כדאי מאד שהמוהל יבדוק את הילד לאחר המילה והחבישה כמה פעמים, ומוהל שגר רחוק מנוע מכך.

 

הרב יעקב אריאל |