איזו ברכה מברכים על מיץ תפוחים טבעי?

שאלה

איזו ברכה מברכים על מיץ תפוחים טבעי?

תשובה

שלום

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן רב סעיף ח

דבש הזב מהתמרים, מברך עליו שהכל. וכן על משקין היוצאין מכל מיני פירות, חוץ מזיתים וענבים, יט מברך: שהכל.

והוסיף המשנה ברורה (ס"ק מז) 
על משקין היוצאין וכו' -
כגון יין תפוחים וכה"ג [נג] בין אי איתרמי שיצא מאליהן ובין שיצא ע"י כתישה  וסחיטה ברכתן שהכל דזיעה בעלמא הוא דאין נקרא משקה אלא היוצא מן הזיתים והענבים בלבד:

לכן הלכה למעשה ברכתו שהכל.

רבני מכון התורה והארץ | ט"ו סיון תשע"ח 9:50