ברכה על הרחת תיונים

שאלה

האם מברכים ברכת הריח על תיונים? האם זה תלוי בסוג התה, או בשאלה אם הוא עשוי מצמחים או מפירות? תודה רבה

תשובה

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים (סימן רטז סעיף ב)

אם זה שיוצא ממנו הריח עץ או מין עץ, מברך בורא עצי בשמים; ואם הוא עשב, מברך בורא עשבי בשמים; ואם אינו לא מין עץ ולא מין עשב, כמו המוס"ק, מברך בורא מיני בשמים; ואם היה פרי ראוי לאכילה, מברך: הנותן ריח טוב בפירות. והני מילי * כשנטלו להריח בו או לאכלו ולהריח בו, אבל אם נטלו לאכלו ולא נתכוון להריח בו, אע"פ שהוא מעלה ריח טוב  אינו מברך;

ועל כולם, אם אמר: בורא מיני בשמים, יצא; הילכך על כל דבר שהוא מסופק בו, מברך בורא מיני בשמים;

על אגוז מוסקאט"ה ועל קניל"ה  וקלא"וו וכל בשמים שהם לאכילה, מברך שנתן ריח טוב בפירות.

והוסיף המשנה ברורה (ס"ק טז )
"וקלאו"ו - שקורין נעגעל"ך ואע"ג דכל הני הם מיני בשמים מ"מ עיקרייהו לאכילה קיימי [רא"ש] ועיין באחרונים שמפקפקין לענין קלאו"ו והרבה מהן מסכימין שטוב יותר לברך בורא מ"ב על ריחה. כתבו האחרונים המריח בקאוו"י כתושה והיא חמה שריחה נודף ואדם נהנה מאותו ריח צריך לברך ברכת אשר נתן וכו':"

אם כן למעשה נראה שאם נוטל תיונים שהם מיועדים לטעם אין לברך עליהם כברכת הבשמים , אלא "שנתן ריח טוב בפירות". 

רבני מכון התורה והארץ | י"ט חשון תשע"ז 14:42