ברכה על ירקות מגידולי מים

שאלה

שלום וטוב. מה מברכים על חסה, כוסברה וכדו', מגידולי מים? רוב תודות.

תשובה

ישנה מחלוקת בדבר:

לדעת החיי אדם (הלכות ברכות כלל נא סעי' יז) ברכת "שהכל", שהרי לדעתו אפילו אם הירקות גדלים במצע גידול של אדמה אך הם בתוך עציצים שאינם נקובים (מצע מנותק) אי אפשר לברך עליהם בורא פרי האדמה: "דלא נקרא אדמה אלא המחובר". לכן לשיטתו פשוט שהוא הדין שאין לברך "בורא פרי האדמה" על גידולי-מים למיניהם – אלא "שהכל נהיה בדברו".

אולם בשו"ת שבט הלוי (חלק א סימן רה ד"ה סי' רד מג"א סק"ד), שו"ת אור לציון (ח"ב פרק יד סעי' יג) חולקים על דבריו וסוברים שיש לברך "בורא פרי האדמה" על כל סוגי הירקות ולא משנה היכן הם גדלו, בין אם הם גדלו בעציצים מנותקים המלאים אדמה ובין אם הם גדלו בגידולי מים ללא מצע של אדמה.  טעמם הוא שנוסח הברכה אינו מתייחס לגידול אותו אני אוכל אחרי הברכה, אלא האופן הרגיל שבו מגדלים את אותו מין פרי או ירק.  

אולם הגר"ע יוסף זצ"ל (שו"ת יחווה דעת ח"ו סי' יב) שאם מדובר בירקות הגדלים באדמה הנמצאת בעציצים מנותקים שברכתם היא "בורא פרי האדמה", אך על ירקות הגדלים במים יש לברך עליהם "שהכל נהיה בדברו".

באופן פשוט, כך יש לנהוג מחמת ספק ברכות, אלא אם כן מדובר בגידולי מים שהם באמת תערובת של מצע גידול הספוג במים שאז יש לברך עליהם בורא פרי האדמה.

רבני מכון התורה והארץ | ה' חשון תשע"ט 15:36