ברכה על עוגה בסוף הארוחה

שאלה

האם צריך לברך כאשר אוכלים עוגה בסוף הארוחה, ראיתי שיש
שכתבו בשם האגרות משה שכיום ברוב העוגות צריך לברך כיצד יש
לנהוג למעשה?

 

 

 

תשובה

המשנ"ב פסק שפת הבאה בכסנין רק אם נאפתה עם מי פירות ויש בה
מילוי (כגון פירות ריבה וכד') מברכים עליה מזונות בתוך הסעודה. (סי'
קסח ס"ח באור הלכה ד"ה טעונים).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |