ברכת האילנות

שאלה

מה עדיף ברכת האילנות במניין בשבת (משמע מתשובת היחווה דעת
חלק א' שרק אם מגיע לסוף החודש יברך בשבת) או להקדים לומר
ביחיד ביום חול?

 

תשובה

המג"א בסי' כה פוסק שהזריזות עדיפה על ההידור במניין.אך יש
הסבורים שהידור במניין עדיף

 

 

 

הרב יעקב אריאל |