ברכת המזון במקום ברכה מעין שלוש

שאלה

מי ששכח והתחיל לברך ברכת המזון בשעה שנתחייב רק בברכה
מעין שלוש, האם צריך להפסיק ולברך ברכה מעין שלוש? ומה הדין
נזכר רק לאחר שסיים ברכת המזון, האם יצא ידי חובת ברכה
אחרונה?

 

 

 

תשובה

על ענבים, תאנים, רימונים וזיתים מחוייב לחזור ולברך ברכה מעין
שלוש. וישנם כמה דברים שברכת המזון פוטרתם בדיעבד, והם:
עוגות, יין ותמרים. לגבי תבשיל מקמח ישנה מחלוקת ונראה לנו שלא
יחזור ויברך ברכה מעין שלוש (עפ"י משנה ברורה סי' רח ס"ק עה).
וי"א שאפילו על תבשיל מאורז יצא בברכת המזון (ילקוט יוסף סי' רח
סי"ד).
אם התחיל לברך ברכת המזון ונזכר שצריך לברך ברכה מעין שלוש,
אם לא סיים ברכה ראשונה ימשיך: "ועל שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה
טובה ורחבה ויסיים ברכה דמעין שלוש". (שו"ע או"ח סי' רח סי"ז).
ואם סיים ברכה ראשונה, והבחין שטעה, לא ימשיך, ולא יברך ברכה
אחת מעין שלוש.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |