ברכת מעין שלוש

שאלה

לרב שליט"א שלום וברכה,
מספר שאלות בהלכות ברכת מעין שלוש,
א. כאשר אכלתי למשל מזונות כשיעור אבל תמרים לא כשיעור האם אני רשאי להזכיר בברכה "על העץ ועל פרי העץ" או לא?
ב.במקרה בו אכלתי כשיעור גם מזונות וגם פירות, ושכחתי להזכיר פרות לכאורה אני חייב לברך שוב פעם מעין שלוש כאשר אני מזכיר רק פרות, נכון?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

א. עיין משנה ברורה סי' רט ס"ק י, שהביא מפמ"ג שאם ספק אם ברך על מזונות ברכה מעין שלש, יקח כזית פירות משבעת המינים ויכלול בברכה מעין ג' של הפירות גם על המזונות. אבל כל זה כשיש שני דברים שאכלו כזית מכל מין, אבל אם ברור שלא אכלו כזית מהפירות נראה שאין להוסיף כיוון שלא תקנו ברכה בפחות מכזית א"כ אין צריך להזכירו ולא דומה לספק המבואר בסי' רח סעי' יח.
ב. נכון.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |