האם כל פעם שאני אוכל לחם אני צריך לברך ברכת המזון ?

שאלה

האם  כל פעם שאני אוכל לחם אני צריך לברך ברכת המזון ?

תשובה

שלום

נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן קפד סעיף ו): "שיעור אכילה לברך עליה ברכת המזון, בכזית".

לכן כל שאכל אפילו כמות קטנה כשיעור כזית (27 סמ"ק, בהערכה גסה כגודל קופסת גפרורים) של לחם מחמשת מיני דגן חייב לברך ברכת המזון.

אכן החיוב מבתורה הוא רק אם אכל כדי שביעה שנאמר "ואכלת ושבעת וברכת" אך חכמים קבעו שיעור קבוע כל שאכל כזית פת חייב לברך ברכת המזון.

רבני מכון התורה והארץ | י"ד שבט תשע"ח 15:09