חולה שאכל האם צריך לברך?

שאלה

האם יש חובה על חולה שאכל ארוחה ומיד אחריה "הוציא" את כל
תכולתה מתוך תחושת בחילה, לברך ברכה אחרונה?

 

 

תשובה

פסק בקיצור שולחן ערוך (סימן נא סעיף טו): "אכל או שתה והקיא,
לא יברך ברכה אחרונה דלא גרע מנתעכל". כן פסק בברכי יוסף
סי' רח והו"ד בשע"ת, וכן בשו"ת הר צבי (או"ח סי' קסג) הביא כמה
דעות מהאחרונים והדברים נוטים שפטור מברכה, כיון שצריך הנאת
מעיו ולא אך הנאת גרונו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |