טעות של עולה לקרוא בתורה

שאלה

עולה לתורה שטעה וברך על "כי תצא" שבפר'' שופטים במקום על
"כי תצא" שבפר'' כי תצא ושני המקומות היו פתוחים לפניו האם
צריך לחזור ולברך?

 

 

 

תשובה

עי' שו"ע או"ח סי' קמ, ס"ג ובמשנ"ב שלמסקנה אם מקום הקריאה
הנכון היה פתוח לפניו בשעת הברכה, אף שטעה ולא ברך עליו, לא
יחזור ויברך. אך אם מקום הקריאה לא היה פתוח בפניו בשעת הברכה
עליו לברך שנית

 

 

 

הרב יעקב אריאל |