יש לי אננס חתוך ותמרים שלמים ואני אוהב יותר אננס על עלי לברך קודם?

שאלה

יש לי אננס חתוך ותמרים שלמים ואני אוהב יותר אננס על עלי לברך קודם

תשובה

בס"ד

שלום

- נפסק בשו"ע שולחן (אורח חיים סימן ריא סעיף א))

היו לפניו מיני פירות הרבה, אם ברכותיהם שוות ויש ביניהם ממין שבעה, מקדים מין ז' אעפ"י שאינו חביב כמו המין האחר; ואם אין ביניהם ממין שבעה, מקדים החביב;

ואם אין ברכותיהם שוות, אפילו יש בהן ממין שבעה כגון צנון וזית, איזה מהם שירצה יקדים ואפי' אינו חביב; ויש אומרים שגם בזה צריך להקדים החביב;

ולדעת הרמב"ם (שם סעיף ב) "אם היה מין אחד חביב לו יותר, בין שברכותיהם שוות בין שאינם שוות בין שיש בהם ממין ז' בין שאין בהם ממין ז', מקדים החביב לו אז  באותה שעה;

אם כן במקרה דידן שברכותיהם אינם שוות אין מעלה לשבעת המינים ולכו"ע מברך על החביב .

אלא  בסעיף ג הוסיף השו"ע וכתב "ואם הביאו לפניו בפה"ע ובפה"א, איזה מהם שירצה יקדים;  וי"א שבורא פרי העץ קודם".

דהיינו לדעת הי"א יש להקדים את העץ ולכאורה דבריו  סותרים את שפסק בסעיף ב שכאשר אין ברכותיהם שוות יכול להקדים את החביב?

מבאר המשנה ברורה (ס"ק י"ח)
"וי"א שבפה"ע קודם - והסכימו האחרונים דנכון לנהוג כי"א הזה אם שניהם שוים בחביבות אכן אם פה"א חביב עליו יותר מברך על החביב כנ"ל בס"א"

כלומר שאין ברכותיהם שוות אם שניהם היו חביבים יש להקדים את ברכת בורא פרי העץ. אך אם אחד חביב יותר אף שברכתו בורא פרי האדמה הוא קודם.

- ביחס למעלת "השלם" על "החתוך" כאשר ברכותיהם שונות, המשנה ברורה בשער הציון (סימן ריא ס"ק ה) הסתפק ונשאר בצ"ע.

לכן הלכה למעשה יש להקדים את האננס החביב שברכתו "אדמה"  על התמרים שברכתם "עץ" אפילו שהוא משבעת המינים.

רבני מכון התורה והארץ | ב' ניסן תשע"ו 11:00