נטילת ידים בלילה

שאלה

הקם משנתו בלילה לשירותים, האם צריך ליטול את ידיו פעמיים,
פעם בקומו ופעם לאחר השירותים או שיכול להמתין עם הנטילה עד
לאחר שתי הפעולות?

 

 

 

תשובה

נראה שצריך ליטול ידיו פעמיים. פעם אחת משום שישן בלילה ומשום
טעם ידים עסקניות (עי' סי' ד ס"א במשנה ברורה) ופעם שניה משום
שעשה צרכיו. ועוד משום שנוגע במקומות המכוסים בבשרו. אולם לא
יברך ענט"י כיון שחוזר לישון. ואשר יצר יברך לאחר הנטילה השניה
והניגוב.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |