נטלה

שאלה

מדוע החיוב לנטול מנטלה דוקא ולא למשל תחת מים זורמים?

תודה רבה מראש.

 

תשובה

לגבי נט"י לק"ש ותפילה נטילה שלא בנטלה עולה ורק שכשוך אינו
מעביר את הרוח הרעה (שו"ע או"ח סי' ד סי"ב ובמשנ"ב). אם כי
לכתחילה ראוי להדר בנטלא גם בק"ש ותפילה.
ולגבי נט"י לסעודה חכמים קבעו זאת דוגמת נטילה במקדש (משנ"ב
קנט, א). ויכול לטבול ידיו במעין/נחל לסעודה ומברך ענט"י.
(שו"ע או"ח קנט יד-כ).

 

 

הרב יעקב אריאל |