צירוף לברכה אחרונה

שאלה

מי שאכל מעט מזונות ושתה מעט משקה האם יכול לצרפם לברכה
אחרונה של בורא נפשות?

 

 

 

תשובה

כתב במשנה ברורה (סי' רי ס"ק א') שכל האוכלין אע"פ שברכתם
הראשונה שונה זמ"ז (מזונות, עץ, אדמה, שהכל) אם אכל כחצי זית
מאחד וכחצי זית מאחר מצטרפים לברכה אחרונה של בורא נפשות
רבות. אבל אוכלים אינם מצטרפים עם משקים בפחות מרביעית וע"כ
אם אכל מעט ושתה מעט ואין בהם כדי ברכה אין מצטרפים לברכה
אחרונה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |