צניעות

שאלה

בס"ד

לכבוד הרב אריאל שלום רב!
רציתי לשאול את כבוד הרב האם מותר לברך עם גופיה קצרה
בלי כתפיות

בתודה מראש דורון

 

 

 

תשובה

לא ציינת באיזו ברכה מדובר, בברכת המזון שדינה כתפילה, או
בברכות אחרות שדינן כקריאת שמע ההבדל ביניהן מבואר להלן:
נפסק בשו"ע (או"ח סי' צא ס"א) עפ"י הגמ' בברכות כד ע"ב:
"היתה טלית חגורה על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה, אסור להתפלל עד
שיכסה לבו; ואם לא כסה את לבו, או שנאנס ואין לו במה יתכסה,
הואיל וכסה ערותו והתפלל, יצא". ולגבי ק"ש אפילו שרק פלג גופו
התחתון מכוסה מותר.

הרב יעקב אריאל |