'שהחיינו' על הדפסה במדפסת תלת ממד

שאלה

האם צריך לברך 'שהחיינו' על הדפסה במדפסת תלת ממד?

תשובה

על הדפסה שגרתית שלא הצריכה הכנה ארוכה בתוכנת התלת-ממד, ואין לך שמחה מיוחדת מהתוצאה, אין לברך. אם מדובר על הדפסה של פרויקט גדול, שיש לך שמחה מיוחדת בהדפסה שהיא סיום התהליך, הדבר תלוי במחלוקת מנהגים אם לברך על דבר חדש שאינו בגד.[1]

 

[1].     ראה שו"ע, או"ח סי' רכג סעי' ג-ד; בן איש חי, שנה ראשונה פרשת ראה א-ו; משנה ברורה סי' רכג ס"ק יג.

הרב אליעזר טויק |