שהחיינו על נעלים

שאלה

לכבוד הרב אריאל שלום, ברצוני לשאל האם כיום כאשר קונים
נעלים יקרות יש לברך שהחיינו על הקניה, וצדדי הספק שלי הם האם
הסבה שלא מברכים שהחינו על נעלים היא משום שאין ערכם רב,
ולפי זה בנעלים שלנו שמשלמים דמים מרובים בכדי לקנותם צריך
לברך עליהם שהחיינו, או שכיון שתשמישם אינו חשוב בפועל לכן אין
אדם שמח בהם ואין מברכים עליהם שהחיינו גם כאשר הם יקרות

 

 

 

 

תשובה

בשאלה זו נחלקו האחרונים, עי' במשנ"ב (סי' רכג ס"ק כג) וע"כ
מוטב למעט בברכות או לכוללן בברכת שהחיינו על דבר אחר.
אחת הסיבות שאין מברכים על נעליים העושיויות מערו בגל שהעור נלקח
מבעלי חיים. לפי זה מי שנחועל נעל פסטית יוכל לברך אך כאמור
לעיל לא נהגו לברך על נעליים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |