שיור פת על השולחן

שאלה

רציתי לשאל מה הדין אם אדם שכח לשייר שיירי פת על השולחן
ונזכר באמצע ברכת המזון האם מותר לו להפסיק באמצע ברכת
המזון ללכת להביא שיירי פת, עוד רציתי לשאל מה הדין כאשר כבר
אוחז בהרחמן האם יש עוד ענין להביא שירי פת על השולחן, ומה
הדין אם הביא בטעות לחם שלם על השולחן והרי ההלכה היא שאין
להביא לחם שלם על השולחן לפני ברכת המזון האם צריך להסירו
או כיון שכבר עלה לא ירד.

 

 

 

תשובה

עי' בכ"ז בסי' קפ ובנושאי הכלים. נראה לי שלא ראוי להפסיק ברכתו
כדי להביא לחם לשולחן במידה ושכח. ולגבי כיכר לחם שלמה עי' שם
בס"ק ד שיש דעות שונות ביחס לכך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |