גדרי החיוב לשמוע לנביא - המשך 2

שאלה

,ברה דובכל
רבדמ אל איבנהש ןמזבש בתוכ ברה הבש ברה תבושת תא יתארק
ךכש רבוס ברהו .ליגר םכח לש תוכמסכ איה ותוכמס זא 'ה םשב
היה הז למרכה רהב השעש והילאש קיידמו תופסותה תעד םג איה
.ןיד תיב שאר/םכחכ ותוכמסמ קלחכ

הווצמ ינמוד) איבנל עומשל הווצמב ךוניח תחנמה עודמ ,ךכ םא
וניאש ןמזב םג איבנל עומשל בויח שי תופסותה יפלש רמוא (ז"טקת
עמשמ ,שנענ וניאש רמואש פ"עאו) ?'ה תוחילשב אלש רבדמו אבנתמ
עומשל השע תווצמ לע רבוע לבא ,התימב שנענ וניאש רמוא אוהש
(איבנל

?תופסותה תעדב ךוניח תחנמה רואיב לע םיקלוח שיש ברה תנווכ םאה

תשובה

ותעד לע םיקלוח שיו ןורחא אוה ךוניח תחנמה

הרב יעקב אריאל |