כלאיים בעניבה

שאלה

האם בעניבה יש לחשוש לכלאיים, הרי עניבה איננה בגד שמחמם?

תשובה

כלאים אסורים אפילו אינם מחממים שהרי נאמר לא יעלה עליך. כדברי
הרמב"ם (הלכות כלאים פ"י הי"ב): "העליה שהיא דרך לבישה
אסור אבל עליה שאין דרך לבישה כגון אהל שהוא כלאים מותר לישב
תחתיו, וכן מותר מן התורה לישב על מצעות של כלאים שנאמר לא
יעלה עליך אבל אתה מציעו תחתיך, ומדברי סופרים אפילו עשר מצעות
זו על גבי זו והתחתון שבהן כלאים אסור לישב על העליון שמא תכרך
נימא על בשרו".

 

 

 

הרב יעקב אריאל |