מחלוקת בין הקבלה להלכה - 2

שאלה

שלום וברכה,
הרב כתב שכשיש מח' בין הקבלה להלכה הליכה על פי הקבלה
היא מדת חסידות בלבד, ומי שמחמיר יכול לעשות זאת בצנעא
ובלבד שידע שזה לא דין שמחייב את כלל ישראל.
ולא מצאתי מקור לדברי הרב, כי מכל הפוסקים האשכנזים
והספרדים משמע אחרת

עיין מ"ב סימן כה, מגן אברהם סימן כה, שו"ע הרב סימן כה.
וידוע שגם המחבר והרמ"א פסקו לפעמים כקבלה.

אמנם אין כמעט חולק שאין אפשרות לכוף את ההמון ללכת לפי
הקבלה, אבל משמע מכל הפוסקים אשכנזים וספרדים שהנכון
והראוי הוא להחמיר על פי הקבלה,גם שהתלמוד והפוסקים כתבו
אחרת, רק שאין לנו סמכות לכוף לכך.

ולכן אשמח לדעת מה מקור דברי הרב

תשובה

איני יודע מה כוונתך בכל המקורות שהבאת ואיני יודע מי הם "כל
הפוסקים" עליהם כבודו מסתמך.

הרב יעקב אריאל |