קניית עגלת תינוק בשלושת השבועות

שאלה

האם מותר לקנות עגלה לתינוק בשלושת השבועות?

תשובה

השו"ע כתב:[1] 'טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש', וטעם הדבר כתב ה'משנה ברורה'[2]: 'מ"מ ימים אלו כיון שהזמן ההוא הוא זמן פורענות אין כדאי לומר שהחיינו לזמן הזה'. אבל מכיוון שקניית עגלה לתינוק היא טובה לו ולאשתו, אם כן ממילא אין לברך עליה 'שהחיינו' אלא 'הטוב והמטיב'. בברכת 'הטוב והמטיב' אין מזכירים הודאה על שהגיעו לזמן הזה, ולכן נראה שאפשר לברכה. בתשעת הימים יש גם חובה למעט במשא ומתן,[3] ולכן אין לרכוש בהם עגלה, אבל בשלושת השבועות אין עניין של מיעוט במשא ומתן.

סיכום

על קניית עגלה של תינוק יש לברך 'הטוב והמטיב', ולא 'שהחיינו', ומותר לקנותה בשלושת השבועות.[1].שו"ע, או"ח סי' תקנא סעי' יז.

[2].משנ"ב, סי' תקנא ס"ק צח.

[3].שו"ע, או"ח תקנ"א סעי' ב; ועיין משנ"ב (שם ס"ק יא), שהביא מחלוקת אחרונים אם ממעטים בכל משא ומתן או רק במשא ומתן של שמחה.

הרב איל בן דוד | תמוז תשע"ג