החובה לשמוע להוראות האדמו"ר מחב"ד

שאלה

שלום כבוד הרב,

חסידי חב"ד מביאים בשם האדמו"ר מדבריו בפרשת שופטים שהוא
טוען שהקב"ה מינה את חמיו (האדמו"ר הקודם) להיות שופט הדור
ויועץ הדור.
והם מבינים מזה שהוא הדין גם לאדמו"ר האחרון.

ואלה הדברים שאמר האדמו"ר בשיחה שהם מביאים:

וכציווי התורה הנ``ל: ``נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך
ונתתי דברי בפיו ודיבר אליהם את כל אשר אצונו`` ``אליו
תשמעון``
וכפסק דין הרמב``ם הנזכר לעיל, שאם יש לאחד המעלות
והשלמויות שצריכים להיות לנביא ומראה אותות ומופתים - כפי שראינו
ורואים בהמשך קיום ברכותיו, אצל נשיא דורנו - הרי ``אין אנו
מאמינים בו מפני האות לבדו כו` אלא מפני המצוה שצוה משה בתורה
ואמר אם נתן אות אליו תשמעון``, או על ידי זה ש``יאמר דברים
העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו`` (כפי שראו זאת אצל
כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו``ר);
ויתרה מזה:
``נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא - כפי שהוא בשייכות לנשיא
דורנו, ונמשך בדור שלאחריו על-ידי תלמיגיו כו` - הרי הוא בחזקת
נביא ואין זה השני צריך חקירה`` וצריכים לציית לו תיכף ומייד עוד
``קודם שיעשה אות``, ``ואסור לחשוב אחריו ולהרהר בנבואתו
שמא אינה אמת, ואסור לנסותו יותר מדי כו` שנאמר לא תנסו את
ה` אלקיכם כאשר נסיתם במסה כו`, אלא מאחר שנודע שזה
נביא, יאמינו וידעו כי ה` בקרבם, ולא יהרהרו ולא יחשבו אחריו
כו` - כיון שמאמינים בדברי הנביא, לא משום שהם דבריו של
הנביא אלא משום שהם דברי הקב``ה על ידי נביא זה!

...ישנה ההוראה כנזכר-לעיל, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור,
שזכינו שהקדוש-ברוך-הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא
שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה``שופטיך`` ו``יועציך``
ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני-ישראל
וכל האנשים דדור זה,בכל עניני תורנ ומצוות, והנוגע להנהגת חיי
היום יום הכלליים, גם בהעניינים ד``בכל דרכיך (דעהו)`` ו``כל
מעשיך (יהו לשם שמים)``
עד הנבואה העיקרית - הנבואה ש``לאלתר לגאולה`` ותיכף ומיד
ממש ``הנה זה (משיח) בא``

השאלה שלי - האם יש לכך נפקא מינה למעשה?
האם יש חיוב להאמין בדברים אלו?
האם יש חיוב לשמוע להוראות ועצות האדמו"ר מחב"ד גם למי
שאינו חסיד חב"ד?

תשובה

מי שאינו חסיד חב"ד אינו מחויב לשמוע לאדמו"ר זצ"ל, שהיה אומנם
אדם ויש ללמוד ממנו הרבה אך הוא לא היה היחיד

 

הרב יעקב אריאל |