הכנסת אצבעות לסדקי הכותל המערבי

שאלה

האם מותר להכניס אצבעות לסדקי הכותל המערבי בלי לטבול קודם לכן?

תשובה

היה מי שרצה לומר שאסור לעשות כן, וסבר שזהו המקרה של 'הכניס ידו למקדש', שנחלקו הרמב"ם והראב"ד[1] אם יש בו איסור מדרבנן או מן התורה.[2] היו שחששו לדבריו; אולם כבר האריכו רבים לדחות את דבריו,[3] וטעמים רבים להתיר:

א. מחלוקת הרמב"ם והראב"ד נאמרה דווקא לגבי כניסה לעזרה, שם יש דין מיוחד הנלמד בגמרא מפסוק, לחייב על 'ביאה במקצת' – לפי דעה אחת. אבל במקומות אחרים – כמו לגבי הכותל המערבי שלפנינו כיום, שאינו כותל העזרה אלא כותל הר הבית – מוסכם ש'ביאה במקצת' אינה נחשבת ביאה.[4]

ב. הרמב"ם והראב"ד חולקים בנוגע למי שמכניס את ידו לתוך חלל העזרה. אבל מפורש בדברי הרמב"ם שמי שנוגע בעזרה מבחוץ, אינו עובר כל איסור,[5] והראב"ד לא השיג עליו בזה. על אחת כמה וכמה שאין איסור בנגיעה בכותל מבחוץ, ואין הדבר נחשב לדרך ביאה.

ג. עובי חומות הר הבית לא התקדש, כמובא בירושלמי,[6] כי האמוראים היו נוהגים לחלוץ את סנדליהם בחלל השער בטרם נכנסו אל ההר.

ד. מסוגיות רבות נראה כי בניגוד לדברי הרמב"ם והראב"ד – אף לעזרה 'ביאה במקצת' מותרת, וכך סוברים התוספות[7] ורבים מהראשונים.[8]

לסיכום, נראה כי אין כל צורך להחמיר ולטבול – לא לפני הכנסת אצבעות לסדקי הכותל, וגם לא לפני כניסה לחלל עובי שערי הר הבית, ואף לא בהכנסת ידיים משם אל תוך שטח הר הבית.[1].     רמב"ם וראב"ד, הל' כלי המקדש פ"ג ה"ח.

[2].     ספר משכנות לאביר יעקב, ח"א דף ג ע"א וח"ב דפים א-י, יז-כ.

[3].     ראה בהרחבה שו"ת אבני נזר, יו"ד סי' תנ-תנב.

[4].     כפי שנוקטת הגמרא בפשטות בחולין לג ע"ב, לגבי הכנסת יד לבית המנוגע.

[5].     רמב"ם, שם פ"ג הי"א.

[6].     ירושלמי, פסחים פ"ז הי"ב.

[7].     תוספות, זבחים לא ע"ב, ד"ה טמאים.

[8].     ראה בשבועות יז ע"א ובפירושי רמב"ן, רשב"א, ריטב"א לגמ' שם.

הרב הלל בן שלמה | אב תשע"ד