מעילה בנסכים

שאלה

"קדשי עובדי כוכבים לא נהנין ולא מועלין ...ואין מביאין עליהם נסכים אבל קרבנו טעון נסכים."

במידה והגוי לא מביא תשלום לנסכים ,צריכים להביא מתרולש"כ.

האם יש מעילה לנסכים כאלו ?

בצירוף מקורות בבקשה

 

 

תשובה

ישנה מחלוקת בין המפרשים איך להסביר משפט זה. הרמב"ם פסק (מעה"ק פ"ג ה"ה) שנכרים אינם מביאים נסכים לקרבנותיהם. רש"י (חולין מה ע"א) כתב שמביאים לקרבנותיהם אבל אין מביאים נסכים בפני עצמם. עכ"פ אם הציבור מביא עליהם נסכים הם קדושים בקדושת הקדש ויש בהם מעילה.

הרב יעקב אריאל |