פרה אדומה ומשיח

שאלה

שמעתי שבמכון המקדש מתכוונים להכין אפר פרה אדומה לצורך טהרה מטומאת מת. שאלתי היא: האין זו 'הלכתא למשיחא'?

תשובה

 

אכן נראה לכאורה מדברי הרמב"ם שפרה אדומה צריכה להיעשות דווקא על ידי המשיח; וזו לשונו (הל' פרה אדומה פ"ג ה"ד):

ותשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו עד שחרב הבית בשנייה. ראשונה עשה משה רבינו, שנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא עד חורבן הבית, והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה...

הפטורים אנו לכאורה ממצווה זו, שכן המשיח יעשנה? אכן, כאמור כך כתב הרמב"ם בהלכות פרה אדומה. אלא שהמילים: 'והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה' הם תוספת שלו, ואינם כתובים במשנה בפרה (פ"ג מ"ה), המונה את הפרות האדומות שנעשו במהלך ההיסטוריה. אמנם כדי להבין את כוונת הרמב"ם במילים שהוסיף, יש לראות את דבריו בהלכות מלכים (פי"א ה"א-ה"ד), שם כתב:

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל... ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח...

ונשאלת השאלה: וכי יעלה על הדעת שעד בוא המשיח אין מצווה לעלות לארץ, ואין מצווה להילחם באויבנו, שכן, המשיח יעשה זאת?[1] אלא ודאי כוונת הרמב"ם היא שכשיבוא המשיח מתפקידו לעשות מצוות אלו, אם חלילה לא יתקיימו על ידי ישראל עוד לפני כן. אך גם קודם בואו מצווים אנו בכל מצוות התורה, כולל בבניין בית המקדש, ואין חיובן של מצוות אלו תלוי בבואו, ח"ו.

כך הוא גם באשר למה שכתב שהמשיח יעשה את הפרה העשירית. אין כוונתו לדבר הלכה, אלא לתפילה וציפייה לבואו: 'והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה'. כוונתו לומר שאם אנו לא נכין אפר פרה אדומה קודם בוא המשיח, אזי המשיח, שמהרה ייגלה, יעשה זאת. אך ודאי שחייבים אנו לעשות אפר פרה אדומה גם קודם בואו, ככל מצווה הכתובה בתורה, שאינה תלויה בביאת המשיח; וכדברי הרמב"ם במאמר 'קידוש השם' (מהדו' הרב קאפח עמ' קיט):

וחיוב המצוות אינו תלוי בביאת המשיח, אלא אנחנו מחויבים להתעסק בתורה ובמצוות, ונשתדל להשלים עשייתן, ואחר שנעשה מה שאנחנו מחויבים, אם יזכה ה' לנו או לבני בנינו לראות המשיח - הרי טוב יותר. ואם לא - לא הפסדנו כלום, אלא הרווחנו בעשייתנו מה שאנחנו מחויבים.

על דברים אלו מן הראוי להוסיף שלא רק שבניין המקדש וחידוש העבודה בו אינם תלויים בביאת המשיח, אלא אדרבה: ביאת המשיח היא זו שתלויה בבניין המקדש וחידוש העבודה בו; כדברי הירושלמי (מעשר שני פ"ה ה"ב): 'ואמר רבי אחא: זאת אומרת שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד', וכן הוא במקורות נוספים.[1].הערת עורך, י"פ: לא קרב זה אל זה. מצוות יישוב ארץ ישראל נוהגת בכל הדורות, כדברי הרמב"ן בהשגה ד לספר המצוות: 'מצוות עשה לדורות'; וגם אויבים יש תמיד, וברור שיש להתגונן מפניהם. אך הטהרה בטלה בישראל מתקופת ההתנאים או האמוראים, עי' גמ' בכורות כז ע"ב. ומדוע לא עשו פרה אדומה בזמנים מאוחרים יותר? ועי' ברש"י לבכורות שם, שאין כלל הזאה בזמן הזה. ועי' בספר התרומה, הל' א"י (מהדורתנו עמ' 30) שהייתה הזאה גם לאחר החורבן, וזוהי שיטת בעלי התוספות (עי"ש במקורות בהערה כג). מכל מקום בהמשך נכתב בספר התרומה (עמ' 75): 'ואין לנו הזאה עד שיבוא מלך המשיח', משמע שנהגה הזאה מאפר שנותר מזמן הבית, אך פרה חדשה תהיה כשיבוא המשיח. ועוד כתב בספר החינוך, מצוה שצז: 'ונוהגת בארץ ישראל בזמן הבית'. ואמנם עי' בספר הלכות ארץ ישראל המיוחס לטור, סי' ה (ספר חידושי רבי אליעזר שמחה, עמ' שה), שממנו משמע שאפשר לעשות פרה אדומה גם בזמן הזה. תשובה: הרב עזריה אריאל. מבחינה מעשית, עשיית אפר הפרה האדומה כרוכה בקשיים עצומים: השגת הפרה עצמה, כוהן טהור ועוד. המפרשים שהזכירו את המשיח כתנאי-לכאורה לעשיית הפרה העריכו כנראה שרק הוא יוכל להתגבר על הקשיים; אבל אין זו אמירה הלכתית שאסור לעשותה או שאין מצווה כזו או שיש עיכוב הלכתי מהותי לעשות את הפרה עד ביאת גואל צדק. לא באנו בתשובה קצרה זו למצות את העניין, ועוד חזון למועד אי"ה.

הרב יהושע פרידמן | גליון 109 (תשרי תשע"ו) עמ' 7-14