תרומת אונת כבד מאת כהן

שאלה

קרוב משפחתנו כבן שנתיים ככל הנראה יזדקק לתרומת אונה מהכבד, עקב סיבוך מלידה. ההורים אינם יכולים לתרום, מסיבות רפואיות. חלק גדול מבני המשפחה הקרובה הינם כהנים, ושאלתם: האם כהן שתורם אונת כבד ייחשב לבעל מום ולא יוכל לעבוד בבית המקדש בב"א?

 

תשובה

כתב הרמב"ם:[1]

אין פוסל באדם אלא מומין שבגלוי אבל מומין שבחלל הגוף כגון שניטל כולייתו של אדם או טחול שלו, או שניקבו מעיו אעפ"י שנעשה טרפה, עבודתו כשרה. שנאמר שבר רגל או שבר יד, מה אלו בגלוי אף כל בגלוי.

ולפי דבריו יוצא שגם כהן שתורם אונת כבד לא ייחשב בעל מום, מפני שהוא מום בחלל הגוף ואינו גלוי, ויוכל לעבוד בבית המקדש שייבנה בב"א.[2]

 

[1].    רמב"ם, הל' ביאת מקדש פ"ו ה"ז.

[2].    הערת הרב ד"ר מרדכי הלפרין והרב אשר שקאני: עי' תוספתא בכורות פ"ד ה"ד: 'היה בו מום מבפנים – אינו מום, שנאמר: עור או פיסח. מה עור ופסח מום שבגלוי ואינו חוזר'; וע"ע בספר משפט הקרבנות, עמ' כג אות כב. לסיכום: תרומת אונת כבד איננה נחשבת כמום בכהנים.

הרב אוהד אהרון |