הכנסת תוכי לכלוב פתוח

שאלה

האם מותר להכניס תוכי לכלוב עם דלת פתוחה כשהתוכי תיפס על מקל ואני לא נוגע בו ממש

תשובה

שלום רב.

שאלתך מתייחסת לשני סוגי איסורים בשבת: מלאכת צידה ואיסור מוקצה.

א. מלאכת צידה.

אסור להכניס תוכי לכלוב ולסגור את הכלוב, בכלוב קטן חייב מהתורה ובכלוב גדול מדרבנן. הבאור הלכה (סי' שטז סעי' א) הסתפק האם ניתן להכניס חיה ועוף לבית ולהשאיר את הדלת פתוחה, שהרי אין כאן צידה כלל בגלל שבעל החיים יכול לברוח ומהצד השני ייתכן ויש כאן 'כעין צידה' מפני שמכניסם בידיו לביתו. למעשה נחלקו האחרונים בשאלה זו. הבאור הלכה הסתפק ומסקנת דבריו שניתן להקל בבעל חיים שאין במינו ניצוד, כלומר שלא רגילים לצוד אותו. תוכי אינו עונה להגדרה הזו כיוון שרגילים לצודו למטרות נוי. לעומת זאת ראה כף החיים (שטז ס"ק ט) בשם תוספת שבת שהתיר בכל עניין כיוון שיכול בעל החיים לברוח.


ב. איסור מוקצה.

ראשית יש מחלוקת האם מותר לטלטל 'עופות המצפצפים בקול נאה' בצורה ישירה, לדעת מהר"ח אור זרוע מותר מפני שבני אדם נהנים מקולם, ולדעת הרא"ש אסור משום שלא חילקו חכמים באיסור מוקצה. יש שפסקו כרא"ש ואסרו, כ"כ בשו"ת יביע אומר ח"ה או"ח סי' כו אות ג. ויש שהתירו, אגרות משה ח"ח או"ח סי' כא אות כא. במקרה הזה ייתכן ומדובר בטלטול מן הצד (ע"י דבר אחר ולא טלטול ישיר) אבל זה לא יועיל לאוסרים בטלטול שכן טלטול מן הצד מותר דווקא לצורך דבר היתר וכאן אין דבר היתר. אמנם נראה שיש להקל  במקרה שהתוכי טיפס מעצמו על המקל, וניתן להניחו בכלוב הפתוח (למתירים למעלה) כמו במקרה ששכח ונטל מוקצה שיכול שאינו צריך לשומטו אלא יכול להוליכו לאן שירצה (משנ"ב שח ס"ק יג בשם המגן אברהם, אע"פ שהביא מחלוקת במקרה הזה וכתב שהאחרונים הסכימו לא להקל במוקצה מחמת גופו (ראה ילקוט יוסף, כללים בדיני מוקצה סעי' קטז שכתב שמעיקר הדין ניתן להקל אף במוקצה מחמת גופו), כאן שיש המתירים לטלטל אף בצורה ישירה, ניתן להקל).

הרב שי לוי | י"ג אב תשע"ט 16:36