הכנת טחינה בשבת

שאלה

האם מותר להכין טחינה בשבת?

תשובה

בהכנת טחינה עלולה להיות בעיה של 'לש'[1]. בסוגיית לישה, יש לחלק בין סוגי בלילות שונות, ולהבדיל בין דברים שבמהותם מתגבלים לבין דברים שבמהותם אינם מתגבלים. דבר שהוא בר גיבול, כגון קמח, נחלקו השו"ע והרמ"א מאיזה שלב של הכנת העיסה, מתחייב מכין העיסה מהתורה. לדעת השו"ע[2] מתחייב משעת הלישה, ולדעת הרמ"א[3] כבר מתחייב משעת נתינת המים. גם בדברים שאינם ברי גיבול, כאפר וכדומה, דעת השו"ע שאינו מתחייב כלל מהתורה, אולם אסור מדרבנן, ודעת הרמ"א שבנתינת המים - מתחייב מהתורה. לדעת השו"ע, דבר שאינו בר גיבול, כיוון שאיסורו מדרבנן, אפשר להתיר לעשות את העיסה בשינוי, לדוגמא שינוי באופן הערבוב[4]. לדעת הרמ"א אין להקל בכך, משום שכבר בנתינת המים - עובר על איסור תורה.

כל האמור עד כאן הוא בסוג 'בלילה עבה', אבל כאשר עושים 'בלילה רכה'[5] לכולי עלמא האיסור הוא מדרבנן. לכן גם לדעת הרמ"א מותר לעשות בלילה רכה בשבת, ובלבד שיעשה זאת בשני שינויים[6]:

1. שינוי בסדר הנתינה: אם בדרך כלל נותן את המוצק לפני הנוזל, בשבת יש לתת את הנוזל לפני המוצק

 2. שינוי באופן הערבוב: אפשר לערבב שתי וערב ואפשר גם לטרוף בכלי.

 לדעת השו"ע[7] מספיק שינוי אחד, אפשר לשנות בסדר הנתינה.

למעשה, לא ניתן להכין בלילה עבה של טחינה אפילו בשינוי. ואולם בלילה רכה, כיוון שאיסורה מדרבנן, ניתן להתיר לעשותה בשינוי. לכן יש לתת מים רבים בתחילה, ורק אחר כך להוסיף כמות כזו של טחינה גולמית, שהבלילה תישאר רכה. אסור שיהיה שלב שהבלילה תהיה בו בלילה עבה. לדעת השו"ע מספיק שינוי אחד, אפשר לשנות בסדר הנתינה. לעומת זאת לדעת הרמ"א צריך לעשות שני שינויים, יש לשנות גם באופן הערבוב וגם בסדר הנתינה.[8][1].הערת העורך [אב"ד] עיין להרה"ג הרב דב ליאור שליט"א, בשו"ת דבר חברון (חלק או"ח סי' שס"ח), שכתב שאיסור לישה שייך כשהוא מגבל את הגרגירים ויוצר מעין עיסה, אבל התהליך בהכנת טחינה הוא הפוך: הוא מדלל את הטחינה וגורם שלא תהיה עיסתית. לכן אין בזה איסור לישה כלל, ודלא כשמירת שבת כהלכתה (פ"ח סעי' כו).

[2].שו"ע, או"ח סי' שכא סע' יד; ועיין במשנ"ב (שם ס"ק נ), שמסביר את השיטות השונות.

[3].שו"ע, או"ח סי' שכא סעי' טז; ומשנ"ב ס"ק סד; שם, סי' שכד סעי' ג; ומשנ"ב ס"ק י-יא.

[4].שו"ע, או"ח סי' שכד סעי' ג.

[5].ההבדל בין בלילה עבה לבלילה רכה: אם הבלילה נשפכת בקילוח - הרי היא בלילה רכה, אם הבלילה נשפכת בגושים - הרי היא בלילה עבה.

[6].רמ"א לשו"ע, או"ח סי' שכא סעי' טז; ועיין במשנ"ב שם ס"ק סח.

[7].שו"ע, או"ח סי' שכא סעי' יד.

[8].עיין פניני הלכה, שבת ח"א פרק יב אות ד.

רבני 'כושרות' | תמוז תשע"ג