מוקצה בשבת

שאלה

האם מותר ללכת לתפילת ערבית של מוצ"ש עם מפתח
שמנתק את המעלית מפיקוד שבת,והאם יש הבדל אם המפתח נמצא בצרור עם מפתחות נוספים.

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´


מפתח של איסור שנמצא עם מפתחות אחרים שהם מותרים בשמוש הרי זה בסיס לדבר האסור והמותר, אמנם יש שהחמירו במפתח מכונית בצרור מכיוון שחשיבות מפתח האסור גדולה מחשיבות מפתח ההיתר, ולכן לא מתבטל מפתח האיסור, כמבואר בתשובת מנח"י (ח"ח סי´ כב). אבל מפתח של מעלית שמנתק את הזרם וכדו´ אין לו חשיבות כלל וא"כ בטל כלפי ההתר ויכול לטלטל את הצרור כולו. ואפילו כשאפשר לנער צריך לנער אבל בדבר שאי אפשר לנער ברור שלא נאסר. אלא שנראה מדברי שאלתך שברצונך במפתח האיסור בדוקא ולא בשאר המפתחות שהרי אינך לוקח את המפתח כל השבת. על כן נראה שיש איסור בלקיחת צרור זה בשבת. ונראה שאם רצונך לעשות כן עליך לומר ברוך המבדיל קודם לקיחת המפתחות בשעה שכבר יצאה שבת.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/13/2013 10:03:34 AM