שימוש במדיח כלים בשבת

שאלה

האם מותר להשתמש במדיח כלים בשבת, ואם כן, באלו תנאים?

תשובה

השימוש במדיח כלים בשבת באמצעות שעון שבת איננו רק מותר אלא אפילו מומלץ. מי שרגיל כל השבוע להשתמש במדיח כלים, ודווקא בשבת צריך להדיח את הכלים בידיו – זוהי פגיעה עבורו במצוות עונג שבת. כמו כן בהדחת כלים בידיים, רבים נכשלים באיסור סחיטה, וכן בשימוש במים חמים מדוד בלא התקן שבתי.

לגבי השימוש במדיח הכלים בשבת, הועלתה שאלה של גרם בישול שיירי האוכל. עמדתי היא שאין בזה ממש, כי מדובר בבישול ההולך וכלה לאיבוד, תוך כדי בישולו[1]. אמנם אפשר להתפלפל, אך בנידון דידן יש גם צירופי היתר של 'גרמא' ו'אינו מתכוון' לבישול, וגם 'לא ניחא ליה' בבישול שיירים אלו.

יש שעוררו גם שאלה של איסור 'שהייה', לדעת החזון איש. אכן גישתו לא נתקבלה לגבי מכשירי חשמל אוטומטיים. מכשירי חשמל אלו פועלים על פי תכנית קבועה, ולפיכך אין בהם חשש לחיתוי[2].

כדי להשתמש במדיח הכלים בשבת, צריכים להתקיים התנאים הבאים:

1. כיוון שעון שבת בערב שבת, ולחיצה על לחצן ההפעלה או התחלת הסיבוב בגלגל ההפעלה, כך שהמדיח יפעל במועד המתוכנן בשעון.

לאור תנאי זה, מובן מאליו שאין אפשרות להשתמש במדיח אחד לשתי הדחות באותה שבת.

לתשומת לב: יש מדיחים אלקטרוניים שאין בהם טיימר מובנה, ולא ניתן להפעילם על ידי שעון שבת חיצוני, כי הפסקת המתח מוחקת את פקודת ההפעלה בפיקוד.

2. הכנסת הדטרגנט (קובייה, אבקה או נוזל) - תיעשה לפני השבת. הסיבה היא שחוששים שמא חומר זה לא עבר תהליך בישול בייצורו, והכנסתו בשבת גורמת לבישול החומר.

3. ביטול מתג הדלת. בכל מדיח כלים יש מתג המבטל את פעולת המדיח, אם הדלת נפתחה תוך כדי עבודה. משום כך סגירת הדלת לאחר הכנסת הכלים, היא גרם הפעלה של המדיח. מדובר בשתי מלאכות חמורות מדאורייתא: בישול (מי ההדחה) והבערה (גופי החימום). ביטול המתג (לתמיד או רק לשבת) פותר בעיה זו[3].

 

על שימוש במדיח כלים בשבת-תגובה

ל'אמונת עתיך' התוודעתי רק בשנה האחרונה ואני נהנה מאוד ומפיק תועלת מרובה מהקובץ. על כך תזכו לברכת שמים. ברצוני להעיר על הנאמר בגיליון 100 בעמ' 17 (תשובה 3) בדבר השימוש במדיח כלים. הרב רוזן שליט"א לא דן בבעיית בישול המים מחמת סגירת הדלת. יש בעיה כזו, שכן אם תישאר הדלת פתוחה ייצאו חלק ממי המדיח בטרם בישולם, וסגירת הדלת מונעת זאת, והרי זה איסור 'גרמא' בדרך של 'מצמצם' (עי' אורחות שבת ח"ג עמ' רלז). ואולי הדבר אסור גם כן מגזירת חז"ל של 'אחד מביא את המים ואחד מביא את האש'. ואמנם ניתן לחלק ולומר שבזמן סגירת הדלת, המים טרם נכנסו למכונה, אך עדיין יש בעיה עם הדטרגנט (סבון), שלפי הוראת הרב רוזן הוא מושם במכונה מערב שבת, מחמת הרכיבים הלא מבושלים שבו. סגירת הדלת בשבת גורמת לבישול סבון זה על ידי המים החמים. כמו כן הסברה נותנת שגזירת כלים המשמיעים קול 'שיאמרו ריחים של פלוני טוחנות בשבת' (סי' רנב סעי' ה ברמ"א), וודאי שייכת בנדון דידן. שהרי להפעלת המכונה צריך להקדים כמה פעולות בערב שבת, כפי שכותב הרב רוזן, ולא כולם מודעים לכך.

בכבוד רב ובברכה

אפרים רובינשטיין

ישיבת כרם ביבנה[1].ראה שו"ת חת"ס, יו"ד סי' צב.

[2].כך ביררנו עם הגר"י נויבירט לעניין מחמים אוטומטיים עם פיקוד שבת מתוצרת מכון צומת, המצויים במקומות ציבוריים רבים, גם בישיבות.

[3].אגב, מכון צומת מספק שירות זה (בתשלום) בפנייה טלפונית לטכנאי המתמחה בנושא (עמוס, 0524-295293).

הרב ישראל רוזן | תמוז תשע"ג