שימוש בסוכרזית בשבת

שאלה

האם מותר להשתמש בטבליות סוכרזית בשבת להמתקת משקים? מה הדין באבקת סוכרזית או בנוזל סוכרזית?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

סוכרזית, מקובל שהיא מבושלת, וכך מופיע בפרסומים שהסכרין וסוכרזית עוברים זיקוק שהוא בישול, ועל כן אפשר לתתו בכלי שני. ראיתי שיש מערערים על כך וסוברים שסוכרזית לא עובר בישול גמור אלא חמום ביבש שהוא כצליה. כבר כתב הבאור הלכה (שי"ח סעי' י ד"ה אסור) שיש לסמוך על דעת ר"א ממיץ שאין בישול אחר צליה, ולכן מותר בכלי ראשון בדיעבד, מכאן שבכלי שני אפשר לכתחילה. עוד יש להוסיף, שהסוכרזית אפשר להגדירה כתבלין שהתירו נתינתו בכלי שני, והרמ"א הביא שהיו בעלי נפש שהחמירו במלח בכלי שני, אבל סכרין שעשוי רק למשקאות שמא דינו כתבלין שלכו"ע אין איסור לתתו בכלי שני. העולה שאפשר לתת סוכרזית וסכרין בכלי שני בין יבש ובין נוזלי.

 

בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון 

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו