האם אפשר לעשות התרת נדרים ולשמור בין בשר לחלב 30 דקות או פחות?

שאלה

האם אפשר לעשות התרת נדרים ולשמור בין בשר לחלב 30 דקות או פחות?

תשובה

שלום

הלכה הפשוטה היא להמתין לאחר אכילת בשר שש שעות ויש מקילים שעה אחת וכתבו האחרונים שאין ראוי לנהוג כן וראוי למחות בידם. ובוודאי שאין להוסיף ולהנהיג כן . לכן נראה שאין לעשות התרת נדרים על הלכה שמעיקר הדין אין לעשות כן. 

להלן דברי השו"ע והרמ"א והאחרונים בנושא זמן ההמתנה בין בשר לחלב.

פסק השולחן ערוך (יורה דעה סימן פט סעיף א):אכל בשר, אפילו של חיה ועוף, לא יאכל גבינה אחריו  עד שישהה  שש שעות.

הרמ"א הוסיף : והמנהג הפשוט במדינות אלו, להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת, ואוכלין אחר כך גבינה. 

הוסיף הט"ז (יורה דעה סימן פט ס"ק ב ): ז"ל מהרא"י בזה רבים עושים פשרה מדעתן להמתין שעה אחת אחר הסעודת בשר וסילקו ובירכו ואוכלין גבינה אע"ג דלא אשכחן רמז לשיעור זה מ"מ מי ימחה בידם הואיל והתו' וראבי"ה מתירין ... אבל הצנועים מושכים ידיהם מסעודת שחרית לערבית גם נוהגים העולם דאין חילוק בזה בין עוף לבהמה ורש"ל פ' כ"ה סי' ט' תמה על זה למה נהגו להקל בזה נגד הרי"ף ורמב"ם שהצריכו לכל הפחות ו' שעות וכ' ש"ד שנוהגים כרמב"ם ולא כתו' דמתירים ומ"מ גם סילוק ובירך בעינן דאל"כ אפילו המתין כל היום אסור וכתב עוד ואם אי אפשר למחות ביד בני אדם שאינן בני תורה אבל בבני תורה ראוי למחות ולגעור בהם שלא יקילו פחות משש שעות ע"כ והוא האריך ובלבוש כ' דהך המתנת שעה שזכר רמ"א הוא מדברי סמ"ג והוא ט"ס שלא כתב שום פוסק כן רק מהרא"י ואו"ה כתבו שהעולם נוהגים כן אבל לא דדינא הכי ודבר פשוט הוא דמי שנוהג בקולא זו להמתין שעה אחת שצריך ג"כ לקינוח והדחה כמו שהוזכר בדברי י"א של רמ"א שמזה נמשכה הקולא הזאת:

רבני מכון התורה והארץ | י"ט תמוז תשע"ו 10:14