יחס אמוראים לתנאים

שאלה

שלום וברכה
מדוע אמוראים אינם רשאים לחלוק על תנאים?
הרי מה שאמרו שאין בית דין רשאי לבטל דברי חבירו עד שיהיה
גדול ממנו זה נאמר דוקא על תקנות וגזירות שפשטו בכלל ישראל
ולא על מחלוקות בהלכה שבהם יפתח בדורו כשמואל בדורו.
(אמנם יש חולקים על זה, אבל לפחות דעת הרמב"ם היא שהכלל
הנ"ל זה רק בגזירות ותקנות)

ולכן מדוע אמורא לא יכול לחלוק על תנא כמו שמצינו שפוסקים
אחרונים חלקו לפעמים על ראשונים?

 

 

 

 

תשובה

אמורא אינו חולק על תנא לא משום בית דין שהרי הוא עצמו אינו
בית בי"ד, אלא משום ההבדל בין מדרגות הדורות. האמוראים הבחינו
בגדלות שביןדורות התנאים לדורות האמוראים. ולכן לא חלקו עליהם.
וכן מעטים האחרונים שחידשו שיטות בניגוד לדעת הראשונים ובדרך כלל
התבססו על שיטת אחד הראשונים ורק גדולי גדולים בין האחרונים
כגר"א העיזו לחלוק על שיטת ראשונים שהסיקו מהש"ס.

הרב יעקב אריאל |