כיסוי חלק מהגוף בתפילה

שאלה

לפני זמן הרב השיב שלגבי ק"ש ותפילה יש חובה של כיסוי חלק
הגוף העליון משא"כ לגבי ברכות.
מה המקור לתשובה זו ? והאם יש חילוק בין גבר לבין אשה

בתודה

תשובה

התייחסתי לתפילה לא לק"ש נפסק בשו"ע (או"ח סי' עד ס"ו): "היתה
טליתו חגורה על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה, אע"פ שממתניו ולמעלה
הוא ערום, מותר לקרות ק"ש. אבל להתפלל אסור, עד שיכסה
לבו". ועי"ש בנו"כ. ולגבי אשה פסק במשנ"ב (עה, ג) שאף פלג
הגוף העליון הוא ערוה לגבר ואסור לומר כנגדו שום דבר
שבקדושה. אך היא לעצמה שווה לגבר בתפילה עליה להיות לבושה כהלכה
בק"ש - לא

הרב יעקב אריאל |