לא הנחתי תפילין הבקר עד מתי זמן הנחת תפילין

שאלה

בוקר טוב שאלה : אם הפסדתי את תפילת הבוקר ( נץ החמה ) או תפילת שחרית האם אני יכול בכול שעות היום להניח תפילין ( הכוונה בימי חול ) ? ועם כן עד איזה שעה אני יכול להניח תפילין עם הפסדתי את ( נץ החמה / שחרית ) ?

תשובה

שלום

זמן הנחת תפילין נפסק בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילין סימן ל סע' א-ב: 
סעיף א:זמן הנחתן בבוקר, משיראה את חבירו הרגיל עמו קצת, ברחוק ד' אמות, ויכירנו. 
סעיף ב:אסור להניח תפילין בלילה,  שמא ישכחם ויישן  בהם....

ובזמן 'ביו השמשות'  ביאר המשנה ברורה סימן ל ס"ק ג וז"ל:

'ובין השמשות מדברי המג"א משמע דמותר לכתחלה להניח אבל בפמ"ג מסתפק בזה אם לא שלא קיים עדיין מצות תפילין באותו יום דאז יניחם בין השמשות' 


דהינו ניתן לקיים מצות תפילין כל היום אך לא בליליה מחשש שמא ישכחם עליו וירדם. ואם לא הניח תפילין כל היום יכול להניח אפילו בין השמשות קודם צאת הכוכבים 


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | כ"ט טבת תש"פ 9:49