מאיזה שעה מותר לכתחילה להתפלל תפילת ערבית

שאלה

מאיזה שעה מותר לכתחילה להתפלל תפילת ערבית

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | ז' אלול תשע"ז 13:21

יש לחלק בין תפילת עמידה (שמונה עשרה) ובין קריאת שמע

- לגבי תפילת עמידה נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן רלג סעיף א

"מי שהתפלל תפלת המנחה לאחר ו' שעות  ומחצה א ולמעלה, צא. ב ועיקר זמנה מט' שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה לרבנן, ולרבי יהודה עד פלג המנחה  שהוא עד סוף י"א שעות חסר רביע. הגה: ג ומשערי' שעות אלו לפי ענין היום, ואף אם היום ארוך משערינן לי"ב שעות והם נקראים ד שעות זמניות, וכן כל מקום ששיערו חכמים בשעות, משערינן לשעות אלו (רמב"ם בפי' המשנה בפ"ק דברכות), ואסיקנא, דעבד כמר, עבד; ודעבד כמר, עבד; והוא שיעשה לעולם כחד מינייהו, שאם עושה כרבנן ומתפלל מנחה עד הלילה, שוב אינו יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה; ואם עושה כר' יהודה ומתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה, צריך ליזהר שלא יתפלל מנחה באותה שעה; ועכשיו שנהגו להתפלל תפלת מנחה עד הלילה, אין להתפלל תפלת ערבית קודם שקיעת החמה; ואם בדיעבד התפלל תפלת ערבית מפלג המנחה  ולמעלה, יצא.  ובשעת הדחק, יכול להתפלל תפלת ערבית מפלג המנחה ולמעלה. הגה: ולדידן במדינות אלו שנוהגין להתפלל ערבית מפלג המנחה, אין לו להתפלל  מנחה אחר כך; ובדיעבד או בשעת הדחק, יצא אם מתפלל מנחה עד הלילה דהיינו עד צאת הכוכבים ".

- לגבי קריאת שמע של ערבית נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן רלה סעיף א

"זמן קריאת שמע  בלילה משעת יציאת שלשה כוכבים קטנים, ואם הוא יום מעונן ימתין עד שיצא הספק מלבו; ואם קראה קודם לכן,  חוזר וקורא אותה  בלא ברכות; ואם הצבור מקדימים לקרות ק"ש מבעוד יום,  יקרא עמהם קריאת שמע וברכותיה ויתפלל עמהם,  וכשיגיע זמן, קורא קריאת שמע בלא ברכות".