קמתי מאוחר כונתי אחרי סוף זמן ק"ש אז מה עלי לומר בתפילה ומה לא, וכן אם קמתי אחרי סוף זמן תפילה אז מה להגיד ומה לא?

שאלה

שלום כבוד הרב רציתי לברר ולדעת אחת ולתמיד. אני תמיד משתדל להיתפלל במינין אבל מה קורה אם קמתי מאוחר כונתי אחרי סוף זמן ק"ש אז מה עלי לומר בתפילה ומה לא, וכן אם קמתי אחרי סוף זמן תפילה אז מה להגיד ומה לא? תודה.

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | י"ז תמוז תשע"ז 11:16

לעניין קריאת שמע ובירכותיה:

נפסק שולחן ערוך אורח חיים סימן נח סעיף ו:

"אע"פ שזמנה נמשך עד סוף השעה הג', אם עברה שעה ג' ולא קראה קורא אותה בברכותיה כל שעה ד' שהוא שליש היום, ואין לו שכר כקורא בזמנה. ואם עברה שעה ד' ולא קראה, קוראה בלא ברכותיה כל היום."

דהינו לפני שעה רביעית יאמר את ברכות קריאת שמע וכן קריאת שמע כרגיל עם שם ה' בברכות. ואם מתפלל לאחר שעה רביעית עד משך היום, יאמר את נוסח ברכות ק"ש וכן ק"ש בלא אמירת שם ה' בברכות.

לענין תפילת שמונה עשרה :

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן פט סעיף א:

"זמן תפלת השחר, מצוותה שיתחיל עם הנץ החמה, כדכתיב: ייראוך עם שמש (תהילים עב, ה)  ואם התפלל משעלה עמוד השחר והאיר פני המזרח, יצא. ונמשך זמנה עד סוף ד' שעות שהוא ד שליש היום. ואם טעה, או עבר, והתפלל אחר ד' שעות עד חצות, אע"פ שאין לו שכר כתפלה בזמנה, שכר תפלה מיהא איכא. הגה: ואחר חצות אסור להתפלל תפלת שחרית" 

וביאר המשנה ברורה סימן פט ס"ק ו 
"(ו) או עבר - ר"ל שבמזיד שהה את התפלה עד שעבר זמנה ואח"כ התפלל אעפ"כ יצא ידי חובת תפלה אף שהיתה שלא בזמנה וה"ה שלכתחילה אם לא התפלל מקודם צריך להתפלל אחר ד' שעות עד חצות רק שאין לו שכר כתפלה בזמנה. וטוב שיתפלל אז בתורת נדבה כי  יש פוסקים שסוברים דבהזיד עד ד' שעות שוב לא מצי להתפלל כלל ע"כ יתפלל ויתנה שאם מצד הדין הוא פטור הוא בתורת נדבה [פמ"ג]:"

ואם כן אף לאחר ארבע שעות יתפלל תפילת שמונה עשרה ועדיף שיתנה "שאם מצד הדין הוא פטור הוא בתורת נדבה ". אך לאחר חצות היום כבר הפסיד ולא יתפלל תפילת שמונה עשרה של שחרית.