ברכת ארץ ישראל

שאלה

מכל המצוות, דווקא זו של ארץ ישראל חסרת ברכה. יש ברכה על "לישב בסוכה" ויש ברכה על "שלא עשני אשה" אבל אין ברכה על ארץ ישראל אלא על מצוות הקשורות לארץ ישראל בתחום של ´מצוות התלויות בארץ´ בלבד.

אבל בספר מחקר הנוגע לקובץ אגרות חסידים מארץ ישראל ("היסטוריה שכנגד" מאת נחום קרלינסקי בהוצאת יד בן צבי) מצאתי, בעמ´ 35, קטע של מכתב שד"ר אשר חיבר הרב אברהם הכהן מקאליסק, חברו של הרב מנחם מנדל מוויטבסק. המכתב עצמו נמצא בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, תיק 1172 IT (עניי א"י), תעודה מס´ 203 והוא פותח במלים אלה:

"ברוך ה´ אלקי ישראל אשר קדשנו בקדושת ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות...".

בהסתמך על כך הנני להציע כי נאמץ מנהג שבכל יום, בתום תפילת שחרית, תושבי הארץ יברכו, בשם ובמלכות, את הברכה הבאה:

"ברוך אתה ה´ אלקי מלך העולם, אשר קדשנו בקדושתה של ארץ ישראל וצוינו לגור בה".

תשובה

בס"ד כז אייר תשס"ו

שלום וברכת ד´

ראיתי את דבריך ונהנתי מאד מהדברים. אבקשך אם תוכל לשלוח אלי  צלום של התעודה עצמה מכיוון שהדבר מחודש.
בדבר שאלתך אודות ברכה על יישוב הארץ הנה נאמרו בה מספר סברות מדוע אין לברכה:
א. היא הכנה לקיום מצוות התלויות בארץ, וכאשר אנו מברכים על הפרשת תרו"מ אנו מברכים על הזכות לשבת בא"י ולהפריש מפירותיה הטובים. כעין זה כתב בהגדה אור לישרים שארמי עובד אבי הוא סיפור יצא"מ מכיוון שתכלית יצאת מצרים היא הביאה לארץ ולהביא ביכורים, וכן כאן בהפרשת תרו"מ מברך על הביאה לארץ.
ב. טעם נוסף הוא לדעות שאין מצוות יישוב הארץ בזה"ז א"כ אין לברך.
ג. טעם נוסף הוא שלא ניכר בעשיית שעושה לשם מצוה, וכפי שכתב המג"א (תרצב ס"ק א) שאין מברכים על משלוח מנות כיוון שלא ניכר שעושה לשם מצוה, וא"כ יכול אדם לבוא לארץ גם ללא מצווה אלא כהנאה חיצונית (כפי שענינו רואות גויים הבאים לארץ, וד"ל) ומכיוון שכך אין לברך על המצוה שאין ניכר בה עשייה לשם מצווה.
ד. יש מי שהוסיף שמצווה תמידית אין לברך עליה, כשם שלא מברכים על אהבת הבורא להאמין באלוקות, ליראה מפניו וכן ביקור חולים, כל אלו מצוות שאין בהם הפסק וחייבים בהם כל הזמן ולכן אין לברך עליהם, א"כ גם בעניין יישוב הארץ שהיא מצוה תמידית אין חיוב לברך עליה. הבאתי מספר נימוקים מדוע אין לברך על מצוות יישוב הארץ.
דבריך נאים ומחכימים, ואחזור על בקשתי לשלוח לי את התעודה הנ"ל.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:34:59 AM