ישוב הארץ

שאלה

כיצד יש לנהוג כאשר נוצר קונפליקט בין חוקי התורה ומצוותיה לבין השלטון האזרחי במדינת ישראל, בעניין ישוב הארץ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכה

אין סתירה בין חוקי התורה והמדינה, חוקי התורה הם אלוקיים עליונים ואילו חוקי מדינה הם אנושיים תחתונים. על כן אלו שתי רמות שונות של חוקים. ברור שחוק התורה הוא העליון ואין לעבור עליו לעולם, אלא שיש פעמים שחוק התורה נותן אפשרות לעבור על חוקי התורה, כגון בענייני מיסים וממון, אבל בעניינים רוחניים כגון, בשר בחלב, שבת וכו´ תמיד התורה קודמת. לעניין יישוב הארץ יש לדעת את השאלה בפרטיות ואז אפשר לענות. אבל העיקרון הוא שתמיד דברי הרב ודברי העבד הרי שדברי הרב קודמים (רמב"ם הל´ מלכים פ"ג ה"ט).

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
כפר דרום גוש קטיף הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:54:45 AM