מה החשיבות לגור בארץ ולא לחזור לארה"ב

שאלה

שלום! אני עליתי עלייה עם המשפחה שלי בגיל 5, ולא הבנתי את חשיבות הארץ. למה חשוב לא לחזור לארה"ב? תודה רבה! תזכו למצוות!

תשובה

בס"ד

מצוות ישוב ארץ ישראל ובמגורים בה יקרה מאוד ולדעת הרמב"ן (בהשגות לספר המצוות עשה ד) היא מצווה עשה מפורשת מן התורה : "שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה והוא אומרו להם והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם".

וכן פסק הרמב"ם (הלכות מלכים פרק ה הלכה ט): "אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן העכו"ם ויחזור לארץ, וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחוצה לארץ אסור...." 

וכן כל יעוד עם ישראל לקיים מצוותת התורה בארץ ישראל ורק שחטאנו הרי נענשנו וגלינו מארצנו.

לכן ב"ה שמשפחתך עלתה לארץ כשהיית ילדה, ואת זוכה לגור בארץ וליישב אותה . 

 

רבני מכון התורה והארץ | ה' אדר תשע"ו 11:57