ערלה והפרשה מראש

שאלה

1. כשאני קונה עץ בן 5 מהמשתלה. האם אפשר לאכול מפירותיו מיד ?אם לא, כמה זמן מחכים?
2. ליד ביתי יש עץ לימון ,שהרבה אנשים נהנים ממנו, ולא כולם מפרישים תו"מ. האם יש דרך בה אני יכולה להפריש עבור כולם מראש?

תשובה

בס"ד

1. בעיקרון יש אפשרות למנות שנות ערלה מהמשתלה, אלא שיש לכך כמה תנאים. א. השקית שבו העץ במשתלה צריך להיות בעל נקב של 2 ס"מ קוטר בתחתית השקית. ב. צריך לדעת שהעציץ עמד במשך כל הזמן על הקרקע או על משטח שאינו מנתק, אך אם הוא עמד על בלוקים, פוליאטילן וכדו', אין השנים של המשתלה נחשבות. במקרה של ספק וחוסר יחדיעה - יש להחמיר ולמנות את השנים משעת הנטיעה בגינה.
2. אפשר להפריש מראש, אף שדרך זו אינה מומלצת כי היא מזמינה בעיות, אך ייתכן שבמקרה שאת מדברת עליו, שאנשים קוטפים מהעץ ולוקחים פירות בלא להפריש. ההפרשה יכולה להתבצע מראש רק על הפירות הבשלים ויש לומר בנוסח ההפרשה שהתרומות והמעשרות יחולו לכשייקטפו.
אני מעתיק את נוסח ההפרשה מאת הרב עזריאל אריאל שפורסם בס' התורה והארץ ח"ד עמ' 334:

"נדרש א"כ פתרון מעשי לבני הבית הקוטפים פירות מן העץ. הדרך לכך היא הפרשה מראש של הפירות שייקטפו מן העץ 2. סדר הפרשה זה, המיועד לקלמנטינות, מבוסס על ההנחה שבמשך שבוע נקטפים 200 פירות לכל היותר.

הנחיות: יש לקחת שלושה פירות ולהניח אחד מהם במקום גבוה יותר מאשר השנים האחרים, ולומר את נוסח ההפרשה. יש לוודא שהפירות קיימים במשך כל השבוע. יש לחזור על פעולה זו בתחילת כל שבוע.

הקדמה: "הפרשה זו תחול בכל פעם שמישהו יקטוף פרי מן העץ (או יקח פרי הנושר ממנו) במשך השבוע הקרוב, החל מעכשיו. ההפרשות השונות יחולו בזו אחר זו לפי הסדר הנהוג".

תרומה גדולה: "העשירית העליונה מהטבל שבפרי העליון מבין הפירות שלפני - תהיה תרומה גדולה".

מעשר ראשון: "כמות השוה ל-1/99 מהפרי שברצוני לתקן בכל פעם, שתהיה בצד העליון של הטבל שבפירות האחרים שלפני, ועוד תשעה חלקים כאלה שיהיו בצד העליון של הפרי שברצוני לתקן בכל פעם - יהיו מעשר ראשון".

תרומת מעשר:

"אותו 1/99 בפירות שלפני, שאמרתי שיהיה מעשר ראשון - יהיה תרומת מעשר".

מעשר שני: "עוד תשעה חלקים כאלה, שיהיו בצד התחתון של הפרי שברצוני לתקן באותה פעם - יהיו מעשר שני".

חילול המעשר: "מעשר שני זה, הוא וחומשו, יהיה מחולל על פרוטה ורבע במטבע המיועדת לכך בשבילי".

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון:


הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 11:29:29 AM