ערלה

שאלה

נטענו בגינה שלנו גפן בערב פסח תשס"ג, הגפן לפני זה גדלה במשתלה על יריעה גיאוטכנית על האדמה לפחות שנתיים והגיעה אלינו על הרכב של הגנן.
האם יש דין ערלה או משהו אחר?
ואם כן או לא האם צריך לעשות משהו כדי להנות מהפירות?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. איני יודע מהי יריעה גיאוטכנית.
ב. כיוון שלא ברורים לי התנאים של השתילים במשתלה, לכן אתייחס לנטיעה בגינה בערב פסח תשס"ג. תשס"ג= שנה 1* ס"ד = שנה 2* ס"ה = שנה 3. הפירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט ס"ה הם פירות נטע רבעי, זאת אומרת שהפירות שיבשילו בקיץ ס"ה יהיו נטע רבעי.
ג. לכן פירות אלו יהיו מותרים אך רק לאחר הפרשת תרומות ומעשרות (לחומרה) וחילול נטע רבעי (לחומרה). לכן יש להפריש תרומות ומעשרות ללא ברכה, ובסוף הנוסח לחלל את הנטע רבעי ללא ברכה ולומר: "ואם יש כאן פירות רבעי הרי הם בתוספת רבע מערכן מחוללים על פרוטה ורבע במטבע המיועדת לכך בשבילי.
כמובן שצריך מטבע לפדיון מעשר שני ונטע רבעי. אם אין מטבע כזה פרש לעשות מינוי בבית האוצר של מכון התורה והארץ, לפרטים 08/6847325* פקס: 08/6847055.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:59:02 AM