קדושת א

שאלה

שבוע טוב,

שמעתי שישנה מחלוקת האם לא"י יש קדושה בפני עצמה בלי קשר לעם ישראל. מהם צדדי המחלוקת ואיזה רבנים מצדדים כל צד?
אם תוכלו להוסיף מקורות אני אודה לכם מאוד.

תשובה

בס"ד

שלום רב,
איני יודע לאיזה דיון או מחלוקת מדובר.
א. ישנה מחלוקת אחת הקשורה לחובת ההתיישבות בארץ ישראל: האם חובה זו נובעת מקדושת ארץ ישראל העצמית ומתוך בחירת המקום ע"י הקב"ה ונתינתו לאברהם אבינו או שמא חובת ההתיישבות היא בגלל שעם ישראל מקיים את המצוות התלויות בארץ. בכך נחלקו ראשונים, ראה שני מאמרים של הרב יעקב זיסברג שהתפרסמו בחוברות אמונת עתיך 46, 47; קישוריות מצ"ב:
/04604.htm
/04704.htm

ב. ישנו עוד דיון שמתייחס למצוות יישוב הארץ מאספקט אחר. יש במצוות יישוב הארץ כמה חלקים, ראה רמב"ן השגות לס' המצוות לרמב"ם השגה ד'. חלק אחד מצוות כיבוש וחלק שני מצוות היישוב וההתיישבות. בהקשר לחלק הראשון השאלה היא עד כמה חובה זו מוטלת על הפרט. כיוון שמצוות הכיובש היא חובה ציבורית, לכן הפרט מחוייב בחלק זה של המצווה מתוך היותו חלק ושליח של הציבור.

בכל טוב ובברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 10:11:03 AM