ראשית צמיחת גאולתנו?

שאלה

שלום לכבוד הרב.

מדינת ישראל הינה מקום מפלט ליהודים ואנו מאמינים שהקמתה הינה
בבחינת נס ולפיכך אומרים
את ההלל ביום העצמאות, זאת מכיוון שיש המאמינים שהגאולה תבוא
בשלבים והקמת מדינת ישראל הינה אחד משלבים אלה, כיצד
עובדה זו מתישבת עם דברי הרמב"ם בהלכות מלכים שהמשיח הוא
זה שיקבץ כל נדחי ישראל בפעם אחת ויביאם לארצנו ?

בכבוד רב

תשובה

א.הרמב"ם עצמו אומר שאיש אינו יודע איך יהיו הדברים עד שיהיו.
עובדה היא שקיבוץ הגלויות החל. אם יתר הגלויות לא יעלו עד למשיח
הוא יעלם.
ב.ההלל הוא על שני דברים: 1. נס הנצחון הגדול על מדינות ערב
במלחמת השחרור
2. על הקמת המדינה לאחר יותר מאלפיים שנות גלות וחוסר שלטון
עצמי. בהקמת מדינת ישראל התחלנו העם היושב בארצו
 לקיים יחדיו את המצוה הכללית של ישוב א"י המבוארת ברמב"ן
בהוספותיו לסה"מ (מ"ע הוספה ד).
הדבר ששני הוא העיקרי.
ג. דבר הגאולה בשלבים מבואר כבר בחז"ל במס' מגילה בסדר
ברכות תפילת העמידה ואינה חידוש של חלק מהמאמינים. לגבי ישוב
הקמעא קמעא עם דברי הרמב"ם בהל' מלכים פרק אחרון, הרמב"ם
אינו מבאר תהליך אלא מסקנות מעובדות ואינו מבאר האם המדובר
בשלבים או בקיבוץ בפעם אחת, מה גם שאם המדובר בתהליך טבעי
בהתעוררות מלמטה כל מעשה נעשה לאיטו, ובשלבים כך שאין מכאן
ראיה למציאות ימינו.

הרב יעקב אריאל |