שני ימי-טוב בארץ?

שאלה

ישנו שאלה מאד קשה שעלתה לי:
אם אינני טועה העניין של שני ימים טובים בחו"ל הוא משום ספק שהם לא ידעו מתי נקבע רו"ח ואם כן יוצא שהם אינם יודעים בדיוק איזה יום היום-טוב. אך בארץ בגלל שידעו מתי רו"ח אז לא היה ספק ולכן עשו יו"ט אחד.
וכאן שאלתי מתחילה אם חוצניק בא מחו"ל להיות בארץ בשביל החג אז למה הוא צריך לעשות שני ימים טובים הרי כעקרון כארץ אין ספק מתי היום טוב חל וגם אם נגיד שזה לא ענין של ספק בחו"ל למה הוא צריך לעשות יומים הרי הוא בכל זאת בארץ?(השאלה אינה מופנית על היומים של ראש השנה)
תודה
אשמח לקבל תשובה

תשובה

בס"ד

שלום רב,

נכון הוא שבתחילה התקנה של יום טוב שני בגלויות נקבעה בגלל ספק, אך זוהי תקנת חכמים שנוהגת גם היום לאחר שאנו מונים את הימים לפי הלוח הקבוע. לכן אנו נוהגים את היום טוב בגלל תקנת חכמים ולא בגלל הספק. וראה בשולחן ערוך או"ח סי' תצו שמאד שחכמים מאד החמירו בתקנה זו ונידו את העובר עליה.

ב. חלק מגדרי התקנה היא שאדם שמקום מגוריו הקבוע הוא בחו"ל, אף שהוא בארץ יש לו לנהוג כמנהג חו"ל, וברגע שהוא נמצא בארץ ישראל, וקובע בה את מקום מגוריו, אזי ינהג כמנהג בני ארץ ישראל, יום טוב אחד בלבד.

בברכת חג שמח וגמר טוב,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:41:44 AM