דעת הרמב"ם במצוות ישוב הארץ

שאלה

הרב כתב בספרו "באוהלה של תורה" שהרמב"ם לא מנה את
מצוות ישוב הארץ כמצווה לכשעצמה.
עובדה זו נכונה, אלא שרציתי לשאול, מדוע הרב טוען שלפי
הרמב"ם אין מצוות ישוב הארץ הרי הרמב"ם, בהרבה הלכות בתוך
היד החזקה, מראה שיש מצוות ישוב הארץ, למשל- הוא פוסק
שמותר לקנות בית מנכרי בארץ, והוא גם כותב שיש דברים האסורים
מדרבנן אלא שמשום ישוב הארץ לא גזרו ביה. מדוע הרב לא מקבל
את ההסבר שלדעת הרמב"ם מצוות ישוב הארץ היא מצווה כללית
ולכן הוא לא מנה אותה עם כל המצוות? הרי הפירוש מסתדר נפלא
גם ב"שורשים" של הרמב"ם וגם בכל היד החזקה! מדוע הרב חיפש
לומר שהרמב"ם לא סובר כך?

תשובה

בתשובתי הבאתי את ראיותיך ואין ספק שלדעת הרמב"ם מצווה מהתורה
לגור בארץ.
אולם באשר לשאלה מדוע הרמב"ם לא מונה את המצוה במפורש שערי
תשובה לא ננעלו וניתן לתת הסברים נוספים ושונים להשמטת הרמב"ם
ותשובתי אינה חולקת על ההסבר שהבאת.

הרב יעקב אריאל |